Zásady ochrany osobních údajů/podmínky použití

PODMÍNKY POUŽITÍ

Vítejte na webových stránkách Kitsch a děkujeme vám za návštěvu. Žádáme vás, abyste si přečetli následující základní podmínky, kterými se řídí používání stránek a nákup produktů z našich stránek. Používáním webových stránek Kitsch souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a jejich závazností. Tyto podmínky mohou být čas od času změněny a vaše používání stránek po takových změnách potvrzuje váš souhlas s dodržováním a závazností podmínek v jejich upraveném znění.

Obsah

Veškerý obsah na webových stránkách společnosti Kitsch, včetně obrázků produktů, ochranných známek, ilustrací, návrhů, ikon, fotografií, uměleckých děl, obrázků a jakýchkoli video a/nebo zvukových materiálů, je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a jiným duševním vlastnictvím, které vlastní a kontroluje výhradně společnost Kitsch, LLC ("Kitsch"). Obsah webových stránek společnosti Kitsch je určen k osobnímu nekomerčnímu (kromě nákupů provedených vámi na našich stránkách) použití návštěvníky stránek. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Kitsch nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, přenášet ani jinak používat materiály chráněné autorským právem nebo ochrannou známkou, které se na těchto stránkách nacházejí. To zahrnuje použití ochranných známek společnosti Kitsch pro metatagy, ve skrytém textu nebo jiné použití ochranných známek za účelem získání vyššího hodnocení ve vyhledávačích. Společnost Kitsch si ponechává veškerá práva na svá autorská práva a ochranné známky, obchodní názvy, značky a obchodní oděv vyobrazené na těchto stránkách.

Marketingová komunikace

Přihlášením k odběru oznámení e-mailem, textovou zprávou a na Facebooku souhlasíte s pravidelným zasíláním opakujících se automatických marketingových zpráv od společnosti KITSCH na číslo mobilního telefonu uvedené při registraci. Souhlas není podmínkou žádného nákupu. Mohou být uplatňovány sazby za zprávy a data.

Zřeknutí se odpovědnosti

Webové stránky společnosti Kitsch, jejich obsah a veškeré související služby jsou společností Kitsch poskytovány ve stavu "jak jsou" a "jak jsou k dispozici". Společnost Kitsch neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky, pokud jde o fungování jejích stránek, informace, obsah, materiály nebo produkty obsažené na těchto stránkách nebo funkčnost jakýchkoli služeb s nimi spojených. Společnost Kitsch se v maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů zříká veškerých předpokládaných záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk vlastnictví, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel, vynaložení odborného úsilí, vhodnosti, dostupnosti, přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti obsahu nebo neporušování práv, jakož i záruk vyplývajících z běžného obchodování nebo obchodních zvyklostí. Společnost Kitsch dále neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že její stránky a/nebo jejich obsah jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bezchybné, ani že jakékoli informace zveřejněné na těchto stránkách splňují vládní nařízení týkající se zveřejňování informací souvisejících s určitými produkty. Společnost Kitsch neodpovídá za typografické chyby nebo opomenutí týkající se cen, textu, fotografií nebo jakéhokoli jiného obsahu na těchto stránkách.

Používáním webových stránek společnosti Kitsch berete na vědomí, že používání těchto stránek, včetně používání veškerého souvisejícího obsahu, dat nebo softwaru šířeného prostřednictvím těchto stránek, staženého nebo zpřístupněného z těchto stránek nebo jejich prostřednictvím, a všech souvisejících služeb je výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost Kitsch nezaručuje, že její stránky, servery nebo e-maily odesílané společností Kitsch nebo jejím jménem neobsahují viry, červy nebo jiné škodlivé součásti. Společnost Kitsch dále nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný a bezchybný provoz svých stránek ani to, že veškerá komunikace mezi vámi a společností Kitsch nebo mezi vámi a jakýmkoli jiným uživatelem stránek bude bezpečná před přístupem nebo zásahy třetích stran.

Společnost Kitsch nenese odpovědnost za jakékoli škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nebo jinak související s vaším používáním nebo nemožností používat její stránky nebo související služby, mimo jiné včetně přímých, nepřímých, náhodných, trestních a následných škod, a to i v případě, že společnost Kitsch byla na možnost vzniku takových škod upozorněna nebo o ní měla vědět. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost Kitsch nenese odpovědnost za jakékoli škody na vašem počítači, telekomunikačním zařízení nebo jiném majetku způsobené nebo vzniklé v důsledku vašeho přístupu na stránky nebo jejich používání, nebo v důsledku vašeho stahování jakýchkoli materiálů ze stránek, nebo za jakékoli škody vzniklé v důsledku neoprávněného přístupu třetí strany k vašim osobním údajům uloženým v počítačích a/nebo na serverech společnosti Kitsch a jejich používání. Celková odpovědnost společnosti Kitsch, jejích mateřských, dceřiných nebo přidružených společností - ať už z titulu smlouvy, záruky, deliktu (včetně, ale bez omezení na nedbalost), odpovědnosti za výrobek, přísné odpovědnosti nebo jiné teorie - vyplývající z používání webových stránek společnosti Kitsch nebo v souvislosti s nimi v žádném případě nepřekročí nižší z těchto částek: $25 nebo celkovou částku, kterou jste společnosti Kitsch zaplatili.

Některé státní nebo místní zákony neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení či omezení určitých škod. Pokud se na vás tyto zákony vztahují, nemusí se na vás vztahovat některé nebo všechny výše uvedené výjimky, vyloučení nebo omezení a můžete mít další práva.

Komentáře, zpětná vazba a další příspěvky
Společnost Kitsch vítá vaše připomínky a zpětnou vazbu týkající se jejích webových stránek, jejích produktů a služeb. Nepřijímá však důvěrné nebo vlastnické informace. Proto všechny komentáře, zpětná vazba, nápady, návrhy, materiály, informace a jiná podání, která jsou společnosti Kitsch sdělena, předložena nebo nabídnuta prostřednictvím jejích webových stránek nebo jinak (souhrnně "komentáře"), nejsou důvěrné a stávají se a zůstávají vlastnictvím společnosti Kitsch. Zveřejnění, předložení nebo nabídka jakýchkoli komentářů představuje postoupení veškerých práv, nároků a zájmů a dobré pověsti v komentářích na společnost Kitsch bez nároku na jakoukoli náhradu. Vámi zaslané Komentáře nesmí porušovat žádná práva třetích stran a nesmí obsahovat žádný hanlivý, urážlivý, obscénní nebo jinak nezákonný materiál.

Odkazy na jiné webové stránky a služby

Webové stránky společnosti Kitsch mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky spravované třetími stranami ("propojené stránky"). Společnost Kitsch vám poskytuje Odkazované stránky pouze pro vaše pohodlí a zařazení Odkazovaných stránek neznamená, že společnost Kitsch tyto stránky schvaluje. Na Propojené stránky přistupujete na vlastní nebezpečí a jejich otevřením opouštíte stránky společnosti Kitsch. Propojené stránky nejsou pod kontrolou společnosti Kitsch a společnost Kitsch neodpovídá za obsah žádných propojených stránek.

Kontrolní právo

Tyto webové stránky společnosti Kitsch jsou řízeny a provozovány společností Kitsch, LLC v jejím sídle v Los Angeles v Kalifornii. Tyto podmínky používání se vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie bez ohledu na jakákoli kolizní ustanovení. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek používání podléhají výlučné jurisdikci jakéhokoli státního nebo federálního soudu se sídlem v okrese Los Angeles v Kalifornii.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oddíl 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Kitsch si váží toho, jak moc si ceníte svého soukromí. Proto jsme vypracovali tyto Zásady ochrany osobních údajů: popisujeme typy informací, které od vás můžeme shromažďovat, jak tyto informace můžeme používat, jak je uchováváme a jaké kroky podnikáme k jejich ochraně, za jakých okolností je můžeme zveřejnit nebo předat a jaké máte možnosti volby ohledně poskytování a uchovávání informací, které nám poskytujete. Vyzýváme vás, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli a seznámili se s našimi postupy ochrany osobních údajů. Návštěvou stránek MyKitsch.com (dále jen "stránky") vyjadřujete souhlas s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou měnit. Pokud Zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem změníme, bude na Stránkách zveřejněno oznámení spolu s aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud se na Stránky vracíte nebo jste jejich pravidelným uživatelem, doporučujeme vám, abyste si Zásady ochrany osobních údajů prostudovali a ujistili se, že jste se seznámili s jejich aktuálními podmínkami. Výrazy "Kitsch", "my" a "nás" zahrnují společnost KITSCH, LLC.

Oddíl 2. Informace, které shromažďujeme, a způsob jejich použití

Naším hlavním cílem při shromažďování informací je poskytovat a zlepšovat naše Služby, spravovat vaše používání Služeb (včetně vašeho Účtu, pokud jste jeho majitelem) a umožnit vám využívat naše Služby a snadno se v nich pohybovat. Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat (přímo od vás nebo ze zdrojů třetích stran), a naše postupy ochrany osobních údajů závisí na povaze vztahu, který máte se společností KITSCH, a na požadavcích platných právních předpisů. Některé ze způsobů, kterými může společnost KITSCH shromažďovat Osobní údaje, zahrnují:

  • Osobní údaje můžete poskytnout přímo společnosti KITSCH prostřednictvím interakce se Službami, online nákupů, účasti v průzkumech, během akcí, jako jsou loterie, a žádostí o Služby nebo informace.
  • Při procházení Služeb mohou být o vaší návštěvě shromažďovány také určité pasivní informace, mimo jiné prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, jak je popsáno níže.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze způsoby, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje můžeme sdílet s některými třetími stranami, které pro nás vykonávají služby. Poskytované služby mohou zahrnovat: provoz webových stránek, hostování webových stránek, poskytování produktů a služeb, které požadujete, autorizaci a zpracování vašich plateb, plnění produktů, ochranu proti podvodům a snižování úvěrového rizika, přizpůsobení produktů, doručování určitých typů reklam vám, distribuci marketingových a propagačních materiálů (včetně přímého poštovního marketingu), s našimi poskytovateli služeb. Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které pro nás vykonávají služby. Může se jednat například o prodejce zboží třetích stran, poskytovatele služeb plnění objednávek a doručování zásilek pro naše produkty nebo zpracovatele plateb. Může se jednat také o společnosti, které naším jménem zasílají e-maily, zpracovávají předplatné našeho časopisu, poskytují marketingovou pomoc, analýzu dat nebo výsledků vyhledávání. Tyto poskytovatele služeb neopravňujeme k používání nebo zveřejňování vašich osobních údajů s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb naším jménem nebo k plnění zákonných požadavků.

Zasílání e-mailových marketingových sdělení od nás můžete odhlásit pomocí odkazu "odhlásit odběr" v našich e-mailech nebo zasláním e-mailu na adresu kitsch@mykitsch. Chcete-li se odhlásit z odběru fyzických poštovních zásilek a telefonické komunikace nebo přidat své jméno na náš seznam osob, které nechtějí být sdíleny, můžete nám poslat e-mail na výše uvedenou adresu nebo nám zavolat na číslo 424-240-5551. Zajistíme, aby vaše jméno bylo z našeho seznamu (a seznamu, který můžeme sdílet s třetími stranami) odstraněno co nejdříve po obdržení vaší žádosti. Upozorňujeme však, že i po vyřízení vaší žádosti můžeme po určitou dobu uchovávat zbytkové informace o vás v záložních a/nebo archivních kopiích naší databáze.

Osobní údaje

Když se připojíte k našemu mailing listu, vytvoříte si účet nebo provedete nákup prostřednictvím našich stránek, vaše osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány. Mezi základní osobní údaje, které shromažďujeme, patří mimo jiné vaše celé jméno, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Shopify

Náš obchod je hostován na platformě Shopify, Inc. Poskytují nám platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše údaje jsou uloženy prostřednictvím datového úložiště společnosti Shopify, databází a obecné aplikace Shopify. Vaše data ukládají na zabezpečeném serveru za firewallem.

Platby: V rámci služby Shopify je možné platit za zboží a služby, které se nacházejí v obchodě Shopify. Pokud si k dokončení nákupu v KITSCH vyberete přímou platební bránu, pak společnost Shopify ukládá údaje o vaší platební kartě. Ta jsou šifrována prostřednictvím standardu PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Údaje o vašich nákupních transakcích se ukládají pouze po dobu nezbytnou k dokončení nákupní transakce. Po dokončení transakce jsou údaje o vaší transakci vymazány. Všechny brány pro přímé platby dodržují standardy PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb. Pro více informací si můžete přečíst také podmínky služby Shopify nebo prohlášení o ochraně osobních údajů.

Neidentifikovatelné informace

Neidentifikující informace jsou sólo části vašich osobních údajů, které nelze spojit s vámi, pokud je vidíte samostatně, například vaše poštovní směrovací číslo nebo stát. Společnost Kitsch používá neidentifikující informace pro statistická měření, aby v konečném důsledku zlepšila vaše zkušenosti s našimi stránkami. Vaše neidentifikující údaje můžeme kombinovat s vašimi osobními údaji, abychom vám mohli poskytnout služby, například doručit produkt nebo řešit vaše dotazy.

Údaje z protokolů

Když navštívíte stránky MyKitsch.com, naše servery automaticky zaznamenávají a ukládají informace, které váš prohlížeč odesílá na každou navštívenou webovou stránku. Tyto informace se nazývají data protokolu. Údaje v protokolu mohou mimo jiné zahrnovat vaši adresu internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, webovou adresu, kterou jste navštívili před příchodem na MyKitsch.com, informace o vyhledávání, navštívené stránky MyKitsch.com a dobu strávenou na jednotlivých stránkách. Tyto informace shromažďujeme za účelem analýzy a optimalizace našich stránek, abychom vám poskytli co největší funkčnost.

Používání souborů cookie

Při návštěvě našich stránek umístí společnost Kitsch do vašeho systému prohlížení "soubor cookie". "Cookie" je část dat, která je odeslána do vašeho systému prohlížení, aby umožnila optimalizovat používání našich stránek. Trvalé soubory cookie a soubory cookie relace ve vašem prohlížeči nám umožní zapamatovat si vaše přihlašovací údaje a položky košíku, když se na naše stránky vrátíte. Části těchto souborů cookie se vymažou, když zavřete prohlížeč nebo se odhlásíte ze svého účtu na webu MyKitsch.com. Doporučujeme povolit používání souborů cookie, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší online zážitek, nicméně pokud si přejete procházet stránky soukromě, bez použití souborů cookie, můžete k tomu dát svému prohlížeči pokyn.

Zde je seznam souborů cookie, které používáme. Uvedli jsme je zde, abyste si mohli vybrat, zda chcete soubory cookie odmítnout, nebo ne.

_session_id, jedinečný token, sessionional, Umožňuje společnosti Shopify ukládat informace o vaší relaci (odkaz, cílová stránka atd.).

_shopify_visit, neuchovává žádné údaje, Přetrvává po dobu 30 minut od poslední návštěvy. Používá interní sledování statistik našeho poskytovatele webových stránek k zaznamenávání počtu návštěv.

_shopify_uniq, žádná uchovávaná data, vyprší o půlnoci (vzhledem k návštěvníkovi) následujícího dne. Počítá počet návštěv obchodu jedním zákazníkem.

Košík, jedinečný token, přetrvává 2 týdny. Uchovává informace o obsahu košíku.

_secure_session_id, jedinečný token, trvalý.

storefront_disgest, jedinečný token, neurčitý, pokud má obchod heslo, slouží k určení, zda má aktuální návštěvník přístup.

PREF, trvalý po velmi krátkou dobu, nastavuje ho Google a sleduje, kdo a odkud obchod navštěvuje.

TRS: V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O KÓD, KTERÝ SE POUŽÍVÁ V RÁMCI SYSTÉMU, JE MOŽNÉ JEJ POUŽÍT JAKO TRS:

Jedinečný, 24místný identifikátor (ID) pro sledování partnerství. Tento soubor cookie je uložen v klientském prohlížeči a identifikuje záznamy v databázi, které obsahují údaje o dotykových bodech.

TRSCJ:

Záložní soubor cookie se základními údaji o dotykovém bodu pro sledování partnerství. Tento soubor cookie obsahuje všechny údaje o dotykových bodech zašifrované v klientském prohlížeči.

trs_db_optout:

Po kliknutí na odkaz pro odhlášení sledování se zapíše speciální soubor cookie, který deaktivuje sledování v aktuálním webovém prohlížeči koncového zařízení. Sledování se však znovu aktivuje, jakmile vymažete soubor cookie pro opt-out sledování.

E-maily

Společnost Kitsch shromažďuje vaši e-mailovou adresu za účelem poskytování nezbytných oznámení o potvrzení transakce. Můžete se také přihlásit k účasti na našem mailing listu Kitsch. Vaši e-mailovou adresu přitom použijeme k poskytování propagačních nebo marketingových materiálů týkajících se uvedení nových produktů, událostí, služeb a dalších zajímavých položek.

Oddíl 3. Sdílení informací

Následující text obsahuje seznam případů, kdy mohou být vaše osobní údaje sdíleny.

Poskytovatelé služeb třetích stran

Společnost Kitsch občas využívá služeb poskytovatelů služeb třetích stran, kteří nám pomáhají se zlepšováním našich stránek, podporou našich obchodních operací a asistencí při marketingových kampaních. Tyto služby mohou zahrnovat údržbu webových stránek, správu databází, analýzu webových stránek nebo zpracování plateb stranami, cílenou reklamu a partnerský marketing. Obecně platí, že tito námi využívaní poskytovatelé služeb třetích stran budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohli provádět námi poskytované služby.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce související s nákupem. U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem budou tito poskytovatelé s vašimi osobními údaji nakládat.

Nezapomeňte zejména na to, že někteří poskytovatelé mohou sídlit nebo mít zařízení, která se nacházejí v jiné jurisdikci než vy nebo my. Pokud se tedy rozhodnete provést transakci, která zahrnuje služby poskytovatele služeb třetí strany, mohou vaše údaje podléhat zákonům jurisdikce (jurisdikcí), ve které se tento poskytovatel služeb nebo jeho zařízení nachází. Pokud se například nacházíte v Kanadě a vaši transakci zpracovává platební brána umístěná ve Spojených státech, pak vaše osobní údaje použité při dokončení této transakce mohou podléhat zveřejnění podle právních předpisů Spojených států, včetně zákona Patriot Act.

Když navštívíte naše webové stránky, přihlásíte se, zaregistrujete nebo otevřete e-mail, mohou být soubory cookie, reklamní majáky a podobné technologie použity našimi online datovými partnery nebo prodejci k tomu, aby tyto činnosti spojili s informacemi, které o vás mají oni nebo jiní, včetně vaší e-mailové adresy. My (nebo poskytovatelé služeb naším jménem) pak můžeme na tyto e-mailové adresy zasílat sdělení a marketing. Zasílání této reklamy můžete odmítnout naadrese https://app.retention.com/optout. Tyto informace naleznete také zde: https:/ /retention.com/support/update-privacy-policy/".

Jakmile opustíte webové stránky našeho obchodu nebo budete přesměrováni na webové stránky nebo aplikaci třetí strany, přestanou se na vás vztahovat tyto Zásady ochrany osobních údajů nebo Podmínky používání našich webových stránek.

Odkazy třetích stran

E-mailový zpravodaj společnosti Kitsch nebo stránky MyKitsch.com mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Po kliknutí na tyto odkazy budete přesměrováni na webové stránky třetí strany. Společnost Kitsch nemá kontrolu nad zásadami ochrany osobních údajů třetích stran a jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů stránek, které navštěvujete.

Google Analytics

Náš obchod používá službu Google Analytics, která nám pomáhá zjistit, kdo navštěvuje naše stránky a jaké stránky si prohlíží. To zahrnuje demografické údaje a zájmy. Tyto údaje nikdy nesdílíme s nikým mimo společnost Kitsch. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze proto, abychom mohli lépe sloužit našim zákazníkům.

Vymáhání práva

Pokud to budeme považovat za nutné nebo vhodné, bude společnost Kitsch spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a soukromými stranami, pokud budou požádány o poskytnutí jakýchkoli informací o vás.

Přenos obchodních aktivit

V případě, že společnost Kitsch převede vlastnictví, můžeme sdílet vaše osobní údaje během fúze, akvizice, reorganizace, prodeje majetku nebo vyhlášení úpadku.

Oddíl 4. Souhlas

Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete osobní údaje za účelem dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění doručení nebo vrácení nákupu, znamená to, že souhlasíte s jejich shromažďováním a použitím pouze pro tento konkrétní důvod. Pokud vás požádáme o vaše osobní údaje z vedlejšího důvodu, například pro marketing, buď vás přímo požádáme o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říci ne.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Pokud si to po přihlášení rozmyslíte, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, s dalším shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním vašich údajů, a to tak, že nás kontaktujete na adrese Kitsch@MyKitsch.com nebo poštou na adresu: Na adrese: Attention: Kitsch, 137 N Larchmont Blvd, #641 Los Angeles CA, 90004.

Oddíl 5. Informace o vašem účtu

Můžete kdykoli upravit, aktualizovat nebo vymazat části nebo všechny své osobní údaje ze svého uživatelského účtu. Informace o svém účtu můžete upravit po přihlášení do svého účtu, nebo pokud si přejete svůj účet zcela odstranit, kontaktujte nás na adrese Kitsch@MyKitsch.com. Přestože váš účet může být smazán, jeho archivní kopie může zůstat v souboru pro obchodní záznamy.

Oddíl 5. Mezinárodní převod

Pokud jste mezinárodní zákazník, měli byste si být vědomi, že vaše osobní údaje jsou předávány do Spojených států amerických ke zpracování v našem ústředí v Kalifornii. Bezpečnostní zákony ve Spojených státech se mohou lišit od zákonů vaší domovské země nebo vládní jurisdikce. Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a poskytnutí vašich osobních údajů během transakce nebo jiným způsobem představuje váš souhlas s tímto přenosem.

Tím, že se rozhodnete navštívit Stránky, využívat Služby nebo nám jinak poskytnout informace, souhlasíte s tím, že jakýkoli spor týkající se ochrany osobních údajů nebo podmínek obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se bude řídit zákony Kalifornie ve Spojených státech amerických a rozhodování jakýchkoli sporů vzniklých v souvislosti se společností Kitsch nebo Stránkami bude probíhat v souladu s Podmínkami používání.

Pokud navštívíte stránky z Evropské unie nebo jiných oblastí, kde platí zákony upravující shromažďování a používání údajů, vezměte prosím na vědomí, že souhlasíte s přenosem vašich informací do Spojených států a s celosvětovým zpracováním vašich údajů. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s jejich přenosem a zpracováním v souladu s těmito Zásadami.

Oddíl 6. Zabezpečení

Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nedojde k jejich nevhodné ztrátě, zneužití, přístupu k nim, zveřejnění, změně nebo zničení.

Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, jsou tyto informace šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a uloženy pomocí šifrování AES-256. Ačkoli žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronického ukládání není stoprocentně bezpečný, dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a uplatňujeme další, obecně uznávané průmyslové standardy.

Oddíl 7. Děti

V souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu společnost Kitsch vědomě neshromažďuje žádné informace od dětí mladších 13 let. Pokud je vám méně než 13 let, požádejte své rodiče nebo zákonné zástupce, aby v případě potřeby zadali své údaje. Pokud rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že jeho dítě poskytlo své osobní údaje bez souhlasu rodičů, kontaktujte prosím Kitsch@MyKitsch.com, a my tyto informace z našich souborů odstraníme. Navíc, pokud se společnost Kitsch dozví, že nám dítě mladší 13 let poskytlo své osobní údaje, odstraníme tyto údaje z našich souborů.

Oddíl 8. Spolupořadatelé a partneři značky

Pokud máme společné značky nebo sponzorované služby či propagační akce nebo pokud se spojíme s jinými stranami za účelem poskytování konkrétních služeb, můžeme s nimi sdílet (poskytovat a přijímat) vaše osobní údaje. Návštěvou těchto stránek nebo účastí na propagační akci dáváte souhlas se shromažďováním, používáním a šířením vašich údajů.

Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími třetími stranami, se kterými máme obchodní vztahy, a v některých případech nemůžeme kontrolovat ani znát jejich postupy ochrany osobních údajů. Návštěvou našich stránek, využíváním našich služeb nebo jiným poskytnutím informací nám dáváte souhlas se shromažďováním, používáním a šířením vašich údajů v souladu s těmito zásadami.

Můžeme sdílet (poskytovat a přijímat) souhrnné informace, které nejsou osobně identifikovatelné, s jinými subjekty. Tyto informace mohou zahrnovat demografické údaje, jako je pohlaví a/nebo zeměpisná poloha skupin uživatelů, ale nebudou obsahovat osobní údaje (jako je vaše jméno nebo e-mailová adresa). Souhrnné demografické informace o našem publiku používáme mimo jiné za účelem zlepšení našich služeb, pro výzkumné účely, marketingové/propagační účely a/nebo pro účely průmyslových zpráv.

Oddíl 9. Zveřejnění informací o tom, že v Kalifornii nelze sledovat

Do Not Track je předvolba ochrany osobních údajů, kterou mohou uživatelé nastavit ve svých webových prohlížečích. Když uživatel zapne signál Do Not Track, prohlížeč odešle webovým stránkám zprávu s žádostí, aby uživatele nesledovaly. V tuto chvíli společnost Kitsch na nastavení prohlížeče nebo signály Do Not Track nereaguje. Kromě toho může společnost Kitsch využívat reklamní společnosti třetích stran ke shromažďování údajů a/nebo zobrazování reklam při návštěvě webu MyKitsch.com.

Tyto společnosti mohou využívat informace o vašich návštěvách této a dalších webových stránek za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Mějte prosím na paměti, že nastavení vašeho prohlížeče vám nemusí umožnit kontrolovat technologie využívané těmito společnostmi třetích stran. Pokud chcete získat více informací o této praxi a znát své možnosti, jak tyto informace těmito společnostmi nepoužívat, navštivte http://www.networkadvertising.org/choices/.

Oddíl 10. Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

Jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete si vyžádat informace o našem poskytování osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li podat takovou žádost, napište nám na adresu uvedenou v oddíle 12 níže.

Oddíl 11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme.

Oddíl 12. Moderování recenzí

Společnost Kitsch pracuje na zlepšování kvality obsahu poskytovaného zákazníkům, aby bylo zajištěno, že je přesný, užitečný a nepoškozuje. Naše recenze jsou moderovány a naše podmínky najdete zde: https://mykitsch.com/pages/review-moderation-policy.

Oddíl 13. Pobočky

Povolena je výhradně organická propagace; zdržte se používání placených reklam na všech digitálních platformách s využitím partnerského odkazu a nebo osobních kuponových kódů. Jakékoli prodeje vyplývající z placených reklam, včetně platforem jako Google Ads a Meta Ads, nebudou uznány a nebudou vyplaceny žádné provize. To také povede ke zrušení vašeho partnerského členství.

Bod 14. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím společnost Kitsch na adrese Kitsch@myKitsch.com nebo 137 N Larchmont Blvd Suite 641, Los Angeles CA, 90004.